ЗА КЛИНИКАТА

 

Вработени

ОПИС број на извршители
ЛЕКАРИ 24  
  Лекари специјалисти   21
  Доктор на медицина   3
МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ 29  
  Медицински сестри со ВСС   9
  Медицински сестри со ССС   20
Дефектолог 1  
Болничар 8  
Магационер за веш 1  
Хигиеничари 7  
Перач 1  
Администрација 11  
ВКУПНО 82  

УСЛУГИ


Што е ОРЛ 

Уво, нос и грло хирургија е исто така позната како оториноларингологија (ОРЛ), или хирургија на главата и вратот
Оваа област на медицината се занимава со нарушувања на увото, носот, грлото, главата и вратот


Стручност

Хирурзите оториноларинголози се лекари специјалисти во рамки на клиниката ги извршуваат сите интевенции поврзани со ОРЛ.


Опис

Тие се занимаваат со медицински и хируршки третман на усните на ушите, носот, грлото и структурите на главата и вратот, освен на очите.

 
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО,НОС И ГРЛО СКОПЈЕ    
         
адреса ул.Водњанска број 17    Скопје , Северна Македонија
e-mail: orlklinika@yahoo.com    
         
У П Р А В А тел.02/3112-633
1 Директор Проф.д-р Јане Нетковски
2 Главна Медицинска сестра Сеферина Стамова

 

С Т А Ц И О Н А Р шалтер тел.3147-220
I Оддел за болничко лекување 1 (женски оддел) тел. 02/3147-294; 02/3147-241
  Раководител на оддел М-р д-р Фродита Јакимовска
II Оддел за болничко лекување 2 (машки оддел) тел. 02/3147-294; 02/3147-241
  Раководител на оддел  
III Оддел за оториноларинголошка онкологија тел. 02/3147-294; 02/3147-241
  Раководител на оддел Проф.д-р Никола Николовски
IV Оддел за педијатриска оториноларингологија тел.02-3147-242
  Раководител на оддел Прим. Д-р Елена Димеска

 

О П Е Р А Т И В Е Н  Б Л О К
I Оддел - оперативен блок тел.02-3147-217
  Раководител на оддел Прим. Д-р Горан Мицевски
II Оддел за анестезија, реанимација и интензивно лекување со дневна болница тел.02-3147-217
  Раководител на оддел

Научен советник Билјана Ширгоска

 

  П О Л И К Л И Н И К А  
I Оддел за специјалистичко- консултативна дејност тел.02/3133-194; 02/3147-290
  Раководител на оддел Доц.д-р Габриела Копачева Барсова
II Оддел за аудиологија, вестибулогија и отоневрологија тел.02/3147-291
  Раководител на оддел Проф.д-р Марина Давчева Чакар
НЕМЕДИЦИНСКА ДЕЈНОСТ
I Сектор за административни - правни и општо-технички работи  
  Раководител на сектор  
II Одделение за човечки ресурси  
  Раководител на одделение  
II Сектор за материјално-финансиско работење и сметководство тел.02/3214-136; 02/3147-292
  Раководител на сектор Дипл.ек.Силвана Манолчева